Här kan du läsa våra lånevillkor. Om det är något du inte förstår eller vill ha mer information kring är du som alltid välkommen att kontakta oss. Lånevillkoren gäller från 2018-09-01.

Parter

Efter ansökan och sedvanlig kreditprövning kan kund (”låntagaren” eller ”du”) beviljas NC Finance lån utan säkerhet. Efter gemensam ansökan kan ytterligare en kredittagare anslutas (en s.k. medlåntagare). Låntagaren och medlåntagaren svarar då solidariskt för betalning av krediten samt för betalning av räntor och avgifter enligt detta avtal. Kreditgivare är NC Finance AB, 559064-1337 (”NC Finance”).

Kreditprövning

NC Finance genomför sedvanlig kreditprövning. Du måste vara 18 år, ha ett svenskt personnummer samt vara folkbokförd i Sverige för att kunna ansöka om lån hos oss.

Kreditgränser

Lån hos NC Finance kan för närvarande uppgå till mellan 5 000 kronor och 100 000 kronor. NC Finance förbehåller sig rätten att i samband med kreditprövningen begränsa lånet till ett lägre belopp än det du ansökt om. Förutsatt att månadsbetalningar sköts kan NC Finance efter ny kreditprövning på din begäran i efterhand öka lånet upp till det belopp du ansökt om.

Återbetalning

På skuldebrevet har angivits inom vilken tid som lånet ska återbetalas till NC Finance. Återbetalning sker månadsvis med annuitet, d.v.s. summan av räntan och amorteringen är lika stor under lånets löptid, förutsatt att räntesatsen är densamma, genom autogirobetalningar. Till låneansökan ska du därför också bifoga ett autogiromedgivande. NC Finance aviserar dig månadsbeloppen att betala i din personliga betalningsplan som du erhåller vid tillfället då du tar ett NC Finance lån. Månadsbeloppet kommer att dras från ditt konto den 27:e varje kalendermånad eller närmast näst kommande bankdag, dvs. förfallodagen infaller den 27:e varje månad. Ingen ytterligare avisering sker. Du ansvarar för att tillräckligt stort belopp finns på kontot på förfallodagen.

Separat avisering kan på begäran erhållas via e-post, kontakta då kundservice på 08-679 96 00 eller kundservice@ncfinance.se.

Betalningsfri månad

Du har rätt att utnyttja två betalningsfria månader per kalenderår. De fyra första månadsbetalningarna från det att låneavtalet ingicks kan inte vara betalningsfria och du måste göra korrekta avbetalningar i minst fyra månader i rad innan en ny betalningsfri månad kan utnyttjas. För att utnyttja en betalningsfri månad så ska detta meddelas NC Finance minst 10 dagar innan förfallodagen. Ränta för den betalningsfria månaden läggs till skulden genom kapitalisering per utgången av den betalningsfria månaden. Utnyttjande av betalningsfri månad förlänger återbetalningstiden med motsvarande tid.

Du har rätt att erhålla en ny betalningsplan vid betalningsfri månad genom att kontakta kunderservice på 08-679 96 00 eller kundservice@ncfinance.se.

Betalning i förväg

Du har alltid rätt att helt eller delvis betala lånet i förväg utan kostnad. Kontakta NC Finance kundtjänst på kundservice@ncfinance.se eller 08–679 96 00 för att få uppgifter om det exakta beloppet att betala för att avsluta lånet.

Ränta

Den räntesats som gäller när krediten lämnas är angiven i skuldebrevet. Årsräntan är f.n. 28,40% och beräknas på låneskulden den sista varje kalendermånad. Ränta läggs till låneskulden genom kapitalisering månatligen på förfallodatum. Den effektiva räntan är f.n. 32,40%. En räntehöjning kan endast ske p.g.a. kreditpolitiska beslut, ändrande upplåningskostnader för NC Finance eller andra kostnadsförändringar som NC Finance inte kunde förutse då lånet lämnades. Om räntesatsen genom ränteförändringar överstiger/understiger den angivna räntesatsen i kreditavtalet förbehåller sig NC Finance rätten att förändra kreditens löptid eller månadsaviseringens storlek.

Om du till exempel lånar 15 000 kronor med återbetalningstiden på ett år och inte utnyttjar betalningsfri månad kommer den effektiva årsräntan att uppgå till 32,40%. Årsräntan är 28,40%. Månadskostnaden kommer att vara 1 451 kronor och du kommer totalt att ha betalat 17 412 kronor (1 451 kronor * 12 månader) när lånet är återbetalat. Detta innebär en kostnad för krediten som uppgår till 2 412 kronor per månad.

NC Finance kommer att underrätta dig om ändrade räntesatser innan ändringen börjar att gälla. NC Finance är skyldig att tillämpa ovanstående villkor även till din förmån.

Avgifter och kostnader

NC Finance tar för närvarande inte ut några avgifter för själva krediten. Låntagaren är skyldig att betala andra avgifter än sådana som orsakats av NC Finance kostnader för krediten som sådan. Sådana avgifter utgår med de belopp om enligt de grunder i övrigt som NC Finance vid var tid tillämpar och utgörs t.ex. av påminnelseavgift.

Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte fullgörs i tid ska låntagaren betala en särskild dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess betalning sker. Dröjsmålsränta utgår för närvarande med 28,40% nominellt, 32,40% effektivt per år. Om du någon månad eller inte har täckning på ditt konto vid autogiro eller stoppar Autogirot skickar NC Finance en skriftlig betalningspåminnelse. En påminnelseavgift om för närvarande 60 kronor utgår i sådana fall per påminnelse. Påminnelseavgiften och dröjsmålsräntan läggs till skulden genom kapitalisering aktuell månad. Om avbetalningsplan behövs tas fram tillkommer en avgift om för närvarande 170 kronor. Därutöver kan inkassokostnader och andra lagstadgade kostnader för indrivning av skulden tillkomma.

Uppsägning

NC Finance förbehåller sig rätten att säga upp hela lånet till betalning om:

  1. Du sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kapitalskulden (lånebeloppet med avdrag för eventuella amorteringar du hunnit göra).
  2. Du sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kapitalskulden och dröjsmålet avser två eller fler månadsbetalningar.
  3. Du på något annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning.
  4. Du avviker, skaffar undan egendom eller på annat sätt undandrar dig från att betala skulden.

Om NC Finance har sagt upp lånet är uppsägningstiden en månad. Dröjsmålsräntan utgår på uppsagt lån om 32,40%. Du har rätt att, genom att betala in hela det förfallna beloppet, inklusive räntor och avgifter innan uppsägningstiden är över, fortsätta vara kund hur NC Finance och därmed återgå till din ursprungliga amorteringsplan.

Ångerrätt

Enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846) §21-§25 har du ångerrätt avseende ingånget låneavtal med NC Finance. Ångerfristen är 14 dagar från dagen då låneavtalet ingicks. I det fall du vill åberopa din ångerrätt meddela det till NC Finance. Du kommer då att få uppgifter om exakt belopp att betala tillbaka. Inga kostnader utöver upplupen ränta tillkommer vid nyttjande av ångerrätt.

Betalningsansvar

Låntagaren och medlåntagaren är solidariskt betalningsansvariga, såsom för egen skuld, för vid varje tillfälle aktuell skuld jämte upplupen ränta och avgifter. NC Finance kontrollerar inte att det är låntagaren som utnyttjar sin e-legitimation vid kreditansökan och efterföljande kommunikation med oss. Låntagaren ansvarar för hur dennes e-legitimation används och står risken om någon obehörig använder dennes e-legitimation.

Avräkningsordning

Vid betalning kommer NC Finance att avräkna samtliga på krediten till betalning förfallna avgifter och räntor innan avräkning sker på kapitalskulden.

Ändrade förhållanden

Om du ändrar namn eller byter adress eller om några andra uppgifter som NC Finance begärt in ändras så ska du snarast anmäla detta skriftligen till NC Finance AB, Box 31, 193 21 Sigtuna eller till kundservice@ncfinance.se.

Överlåtelse

NC Finance har rätt att överlåta och/eller pantsätta krediten till annan. Du underrättas i så fall om detta (denuntiation).

Personuppgifter och Samtycke

De personuppgifter som lämnas till NC Finance behandlas i enlighet med aktuell lagstiftning för personuppgifter. Personuppgifter hämtas från låntagaren själv eller genom externa register, till exempel SPAR. NC Finance kommer att behandla låntagarens personuppgifter i syfte att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskriven skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter, av utrednings- och säkerhetsskäl samt att genom marknadsföring lämna information om egna produkter, vilket också kan innebära behandling för att utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling. NC Finance har rätt att spela in eller på annat sätt dokumentera låntagarens kommunikation med bolaget, detta omfattar även låntagarens IP-adress för att kunna visa vilken information som lämnats. NC Finance kan komma att kontrollera kundinformation mot sanktionslistor som man enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att tillämpa i syfte att säkerställa att inte bristande förutsättningar föreligger för att genomföra vissa tjänster. Vid överlåtelse av fordran till annan part har NC Finance även rätt att överlämna de personuppgifter som är kopplade till fordran.

Låntagaren har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära registerutdrag över vilka uppgifter NC Finance behandlar om låntagaren. En begäran om registerutdrag eller rättelse eller anmälan om du inte vill att uppgifter skall användas för direktmarknadsföring av annat företag än NC Finance ska göras skriftligen till NC Finance AB, Box 31, 193 21 Sigtuna.

Genom att underteckna skuldebrevet och utkvittera/mottaga lånet samtycker låntagare till den behandling av personuppgifter som beskrivits i föregående punkt.

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Relevanta delar av lånevillkoren kan även i enlighet med Konsumentkreditlagen § 8 utläsas från den ”Standardiserade europeiska konsumentkreditinformationen”, den sk SECCI-blanketten.

Automatisk betalning

En separat överenskommelse träffas om att förfallna belopp automatiskt ska tas ut från låntagarens konto via autogiro.

Begränsning av NC Finance ansvar

NC Finance är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott eller lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott eller lockout gäller även om NC Finance själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av NC Finance, om den varit normalt aktsam. NC Finance ansvarar inte för indirekt skada, såvida inte NC Finance orsakat skadan genom att agera vårdslöst. Är NC Finance till följd av omständighet som anges i första stycket förhindrad att ta emot betalning, har NC Finance för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

Ändringar och meddelanden

Bolaget har rätt att ändra kreditvillkoren, så länge ändringarna inte ökar låntagarens förpliktelser eller inskränker låntagarens rättigheter. Bolaget har alltid rätt att ändra kreditvillkoren när lag eller annat offentligt beslut så påbjuder. Meddelanden till låntagaren kan skickas per e-mail, per SMS till angivet mobilnummer, via annan säker elektronisk kanal eller med brev. Information om villkorsändringar kommer även ges via bolagets hemsida, www.ncfinance.se.

Oberoende av vad som anges ovan gäller att om ändringen ökar låntagarens skyldigheter eller inskränker låntagarens rättigheter är bolaget skyldigt att skriftligen informera låntagaren senast tre månader innan ändringen träder i kraft. Om kredittagaren motsätter sig ändringen av villkoren har han eller hon rätt att säga upp avtalet.

Klagomål och tvist

Vid klagomål kontaktas i första hand NC Finance kundtjänst per telefon. Om missnöje kvarstår kan skriftlig kontakt tas med NC Finance klagomålsansvarige på klagomal@ncfinance.se. Om låntagaren är fortsatt missnöjd kan denne vända sig till Allmänna reklamationsnämnden som är en nämnd för alternativ tvistlösning, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. ARN lämnar rekommendationer om hur tvister bör lösas. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde – och tidsgränser. Konsumenternas Bank- och finansbyrå, tel 0200 -22 58 00, lämnar kostnadsfri vägledning. Eventuell tvist mellan låntagare och NC Finance löses i svensk domstol med tillämpning av svensk lag.

Tillsynsmyndighet

Tillsmyndigheter för NC Finance låneverksamhet är Konsumentverket och Finansinspektionen. Mer information om regelverket kring konsumentkrediter finns på www.konsumentverket.se och www.fi.se.

Kontaktuppgifter

NC Finance AB
Box 31
193 21 Sigtuna
08-679 96 00
kundservice@ncfinance.se
www.ncfinance.se

Autogiro villkor

Allmänt

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Definition av bankdag

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Information om betalning

Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.