1Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter
KreditgivarenNC Finance AB
Organisationsnummer559064-1337
AdressBox 31, 193 21 Sigtuna
Webbadresswww.ncfinance.se
emailkundservice@ncfinance.se
2Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
Typ av kreditPersonkredit utan säkerhet, annuitetslån
Det sammanlagda kreditbeloppet
Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till förfogande genom kreditavtalet.
Kreditbeloppet kan uppgå till mellan 5 000 och 100 000 kr. Ditt sammanlagda kreditutrymme fastställs vid och bestäms på grundval av den kreditbedömning som genomförs vid varje enskild ansökan.
Villkoren för kreditutnyttjandet
Här anges när och hur pengarna kan lyftas.
Krediten utbetalas till angivet bankkonto efter godkänd kreditprövning.
Kreditavtalets löptidKreditavtalet kan som lägst omfatta ett år och som högst fem år.
Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas Kreditbeloppet återbetalas genom fasta månatliga betalningar inklusive ränta. Avbetalning ska ske månadsvis den 27:e, eller närmast näst kommande bankdag, via autogiro. Beloppet styrs av hur stor kredit du valt att utnyttja samt vilken återbetalningstid du har valt. Avräkning sker enligt följande ordning:

1.Avgifter 2.Ränta 3.Kapital
Det totala belopp som du ska betala
Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i samband med krediten
Om du till exempel lånar 15 000 kr med återbetalningstid på ett år och inte nyttjat betalningsfri månad kommer den effektiva årsräntan att uppgå till 29,4%. Månadskostnaden kommer att vara 1 434 kr och du kommer totalt att ha betalat 17 208 kr (1 434 * 12 månader) när lånet är återbetalat. Detta innebär en kostnad för krediten som uppgår till 2 208 kr.
3Kreditkostnader
Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet Årsräntan uppgår till 26,05% och kapitaliseras månadsvis per den sista. NC Finance kan komma att justera räntan uppåt eller nedåt. Detta kan bara ske vid kreditpolitiska beslut, ändrande upplåningskostnader för NC Finance eller andra kostnadsförändringar som NC Finance inte kunde förutse då lånet lämnades.
Effektiv ränta
Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kreditbeloppet.
Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.
Om du till exempel lånar 15 000 kr med återbetalningstid på ett år och inte nyttjat betalningsfri månad kommer den effektiva årsräntan att uppgå till 29,4%. Månadskostnaden kommer att vara 1 434 kr och du kommer totalt att ha betalat 17 208 kr (1 434 * 12 månader) när lånet är återbetalat. Detta innebär en kostnad för krediten som uppgår till 2 208 kr.
Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om
— en försäkring som säkrar krediten, eller
— någon annan kompletterande tjänst?
Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av kreditgivaren ska de inte inkluderas i den effektiva räntan.
☐ Ja ☑ Nej
☐ Ja ☑ Nej
Härtill hörande kostnaderDu betalar ingen kostnad för krediten utöver ränta.
Kostnader i samband med försenade betalningar
Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla kredit.
Om NC Finance vid försenad betalning skickat en skriftlig påminnelse debiteras du en lagstadgad påminnelseavgift om 60 kronor. Dröjsmålsränta tillkommer med 29,4% per år. Påminnelseavgiften och dröjsmålsräntan läggs till skulden genom kapitalisering aktuell månad. Utöver detta kan lagstadgade inkassokostnader tillkomma samt avgifter till kronofogden.
4Andra viktiga rättsliga aspekter
Ångerrätt
Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.
☑ Ja ☐Nej
Du kan alltid ångra kreditavtalet inom 14 dagar. Det kostar dig ingenting förutom den ränta som hunnit ackumuleras under tiden du utnyttjat krediten.
Förtidsåterbetalning
Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst.
Du kan alltid lösa din kredit helt eller delvis utan extra kostnad. Kontakta kundtjänst på kundservice@ncfinance.se för besked om exakt vilket belopp du ska betala för att avsluta krediten.
Sökning i en databas
Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.
Kreditbedömning görs genom kontroll i NC Finance interna register och/eller genom kontroll mot externt kreditupplysningsföretag. Om NC Finance genomför kreditkontroll med hjälp av externt kreditupplysningsföretag kommer du att få information om vilket bolag som lämnat kreditinformationen och vilken kreditinformation som lämnats ut. Detta gäller oavsett om kredit beviljats eller nekats.
Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal
Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtalet med dig.
Du har rätt att kostnadsfritt erhålla ett avtalsutkast om du avser att ansöka om lån hos NC Finance och inte sedan tidigare blivit nekad kredit eller misskött en kredit hos NC Finance. Kontakta i så fall kundtjänst på kundservice@ncfinance.se.
I tillämpliga fall:
5Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster
a) Beträffande kreditgivaren
RegisterInstitutnummer hos Finansinspektionen: 44084
Den berörda tillsynsmyndigheten Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm www.fi.se
b) Beträffande kreditavtalet
Utnyttjande av ångerrättenKredittagaren har rätt att frånträda kreditavtalet genom att meddela detta till NC Finance inom 14 dagar (i) den dag då kreditavtalet ingicks, eller (ii) den senare dag då kredittagaren får del av avtalsvillkoren.

Kontakta NC Finance kundtjänst, kundservice@ncfinance.se eller NC Finance, Box 31, 193 21 Sigtuna.

Om kredittagaren inte utnyttjar sin rätt att frånträda avtalet inom ovan nämna frist blir kredittagaren bunden till avtalet.
Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller behörig domstolTolkning och tillämpning av kreditavtalet ska ske enligt svensk rätt och avgöras av svensk domstol.
SpråkordningAvtalsvillkor och annan relevant information lämnas på svenska.
c) Beträffande prövning
Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstolVid klagomål, kontakta NC Finance kundtjänst. Om missnöje kvarstår kan skriftligt överklagande ske till NC Finance klagomålsansvarig på klagomal@ncfinance.se. Om du är fortsatt missnöjd har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, med en skriftlig anmälan.